MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Bản đồ các ngành tại Việt Nam

Adtek tổng hợp và phân tích số liệu để đưa ra những dữ liệu người dùng trên các nền tảng có mặt tại Việt Nam.

Bảng xếp hạng traffic, app ranking của các app hàng đầu tại Việt Nam

Enterprise
Traffic per month
IOS Ranking
Android Ranking
Youtube
Instagram
Facebook
Shopee

4,235,427
n/a
n/a

Shopee

5,271,693
n/a
n/a

Shopee

5,936,135
n/a
n/a

Shopee

7,595,692
n/a
n/a

Shopee

7,863,522
n/a
n/a

Shopee

9,119,650
n/a
n/a

Shopee

10,433,359
n/a
n/a

Shopee

12,927,926
n/a
n/a

Shopee

13,381,822
n/a
n/a

Lazada

1,968,145
n/a
n/a

Lazada

2,329,842
n/a
n/a

Lazada

2,703,716
n/a
n/a

Lazada

3,975,528
n/a
n/a

Lazada

4,475,286
n/a
n/a

Lazada

5,740,049
n/a
n/a

Lazada

7,131,620
n/a
n/a

Lazada

7,824,866
n/a
n/a

Lazada

8,093,731
n/a
n/a

Sendo

674,595
n/a
n/a

Sendo

653,718
n/a
n/a

Sendo

647,999
n/a
n/a

Sendo

880,125
n/a
n/a

Sendo

547,258
n/a
n/a

Sendo

348,016
n/a
n/a

Sendo

372,413
n/a
n/a

Sendo

331,660
n/a
n/a

Sendo

306,878
n/a
n/a

Tiki

1,743,041
n/a
n/a

Tiki

1,560,353
n/a
n/a

Tiki

1,681,958
n/a
n/a

Tiki

2,180,492
n/a
n/a

Tiki

1,970,464
n/a
n/a

Tiki

1,579,980
n/a
n/a

Tiki

1,542,908
n/a
n/a

Tiki

2,039,054
n/a
n/a

Tiki

1,656,940
n/a
n/a

Grab

2,568,122
n/a
n/a

Grab

2,214,822
n/a
n/a

Grab

2,581,859
n/a
n/a

Grab

3,353,950
n/a
n/a

Grab

2,961,413
n/a
n/a

Grab

2,584,323
n/a
n/a

Grab

1,360,284
n/a
n/a

Grab

2,026,146
n/a
n/a

Grab

2,676,844
n/a
n/a

Gojek

0,0
n/a
n/a

Gojek

0,0
n/a
n/a

Gojek

201,479
n/a
n/a

Gojek

258,720
n/a
n/a

Gojek

181,505
n/a
n/a

Gojek

164,578
n/a
n/a

Gojek

111,225
n/a
n/a

Gojek

163,418
n/a
n/a

Gojek

242,943
n/a
n/a

Shopee Food

285,805
n/a
n/a

Shopee Food

343,442
n/a
n/a

Shopee Food

371,794
n/a
n/a

Shopee Food

424,722
n/a
n/a

Shopee Food

339,256
n/a
n/a

Shopee Food

358,473
n/a
n/a

Shopee Food

295,775
n/a
n/a

Shopee Food

320,581
n/a
n/a

Shopee Food

321,500
n/a
n/a

FastGo.mobi

12,801
n/a
n/a

FastGo.mobi

10,768
n/a
n/a

FastGo.mobi

9,566
n/a
n/a

FastGo.mobi

9,086
n/a
n/a

FastGo.mobi

8,403
n/a
n/a

FastGo.mobi

7,978
n/a
n/a

FastGo.mobi

7,335
n/a
n/a

FastGo.mobi

7,201
n/a
n/a

FastGo.mobi

5,612
n/a
n/a

Loship

33,874
n/a
n/a

Loship

34,107
n/a
n/a

Loship

43,644
n/a
n/a

Loship

43,618
n/a
n/a

Loship

27,610
n/a
n/a

Loship

46,165
n/a
n/a

Loship

72,920
n/a
n/a

Loship

130,744
n/a
n/a

Loship

94,041
n/a
n/a

Be

361,551
n/a
n/a

Be

315,579
n/a
n/a

Be

394,296
n/a
n/a

Be

526,179
n/a
n/a

Be

443,108
n/a
n/a

Be

303,438
n/a
n/a

Be

151,669
n/a
n/a

Be

195,215
n/a
n/a

Be

331,384
n/a
n/a

BAEMIN

132,205
n/a
n/a

BAEMIN

130,760
n/a
n/a

BAEMIN

199,509
n/a
n/a

BAEMIN

238,535
n/a
n/a

BAEMIN

208,980
n/a
n/a

BAEMIN

276,846
n/a
n/a

BAEMIN

160,862
n/a
n/a

BAEMIN

278,404
n/a
n/a

BAEMIN

245,471
n/a
n/a

Grab

2,317,107
n/a
n/a

Grab

2,214,822
n/a
n/a

Grab

2,581,859
n/a
n/a

Grab

3,353,950
n/a
n/a

Grab

2,961,413
n/a
n/a

Grab

2,584,323
n/a
n/a

Grab

1,360,284
n/a
n/a

Grab

2,026,146
n/a
n/a

Grab

2,695,623
n/a
n/a

Gojek

0,0
n/a
n/a

Gojek

0,0
n/a
n/a

Gojek

201,479
n/a
n/a

Gojek

258,720
n/a
n/a

Gojek

181,505
n/a
n/a

Gojek

164,578
n/a
n/a

Gojek

111,225
n/a
n/a

Gojek

163,418
n/a
n/a

Gojek

232,626
n/a
n/a

Be

301,942
n/a
n/a

Be

315,579
n/a
n/a

Be

394,296
n/a
n/a

Be

526,179
n/a
n/a

Be

443,108
n/a
n/a

Be

303,438
n/a
n/a

Be

151,669
n/a
n/a

Be

195,215
n/a
n/a

Be

316,853
n/a
n/a

Ví MoMo

1,922,521
n/a
n/a

Ví MoMo

1,789,459
n/a
n/a

Ví MoMo

1,997,033
n/a
n/a

Ví MoMo

2,049,966
n/a
n/a

Ví MoMo

2,218,701
n/a
n/a

Ví MoMo

2,054,876
n/a
n/a

Ví MoMo

2,433,181
n/a
n/a

Ví MoMo

2,803,705
n/a
n/a

Ví MoMo

3,261,968
n/a
n/a

Vietcombank

819,233
n/a
n/a

Vietcombank

910,944
n/a
n/a

Vietcombank

1,167,895
n/a
n/a

Vietcombank

1,522,570
n/a
n/a

Vietcombank

1,701,558
n/a
n/a

Vietcombank

1,806,655
n/a
n/a

Vietcombank

2,081,747
n/a
n/a

Vietcombank

2,519,720
n/a
n/a

Vietcombank

2,788,451
n/a
n/a

F@st Mobile

550,954
n/a
n/a

F@st Mobile

704,728
n/a
n/a

F@st Mobile

727,977
n/a
n/a

F@st Mobile

903,531
n/a
n/a

F@st Mobile

907,974
n/a
n/a

F@st Mobile

969,319
n/a
n/a

F@st Mobile

888,088
n/a
n/a

F@st Mobile

1,127,260
n/a
n/a

F@st Mobile

939,284
n/a
n/a

ZaloPay

256,761
n/a
n/a

ZaloPay

238,737
n/a
n/a

ZaloPay

300,205
n/a
n/a

ZaloPay

393,249
n/a
n/a

ZaloPay

417,947
n/a
n/a

ZaloPay

400,705
n/a
n/a

ZaloPay

360,523
n/a
n/a

ZaloPay

452,936
n/a
n/a

ZaloPay

477,336
n/a
n/a

Viettel Pay

577,289
n/a
n/a

Viettel Pay

435,499
n/a
n/a

Viettel Pay

438,684
n/a
n/a

Viettel Pay

532,272
n/a
n/a

Viettel Pay

564,125
n/a
n/a

Viettel Pay

602,084
n/a
n/a

Viettel Pay

614,600
n/a
n/a

Viettel Pay

742,166
n/a
n/a

Viettel Pay

744,868
n/a
n/a

AirPay

462,085
n/a
n/a

AirPay

460,427
n/a
n/a

AirPay

498,410
n/a
n/a

AirPay

577,867
n/a
n/a

AirPay

558,936
n/a
n/a

AirPay

642,456
n/a
n/a

AirPay

720,495
n/a
n/a

AirPay

832,243
n/a
n/a

AirPay

789,063
n/a
n/a

MB Bank

133,153
n/a
n/a

MB Bank

145,721
n/a
n/a

MB Bank

183,625
n/a
n/a

MB Bank

282,640
n/a
n/a

MB Bank

347,168
n/a
n/a

MB Bank

397,743
n/a
n/a

MB Bank

502,380
n/a
n/a

MB Bank

802,610
n/a
n/a

MB Bank

923,851
n/a
n/a

TP Bank

101,691
n/a
n/a

TP Bank

106,225
n/a
n/a

TP Bank

120,854
n/a
n/a

TP Bank

152,867
n/a
n/a

TP Bank

126,135
n/a
n/a

TP Bank

131,134
n/a
n/a

TP Bank

124,691
n/a
n/a

TP Bank

225,840
n/a
n/a

TP Bank

211,408
n/a
n/a

Maritime mBanking

23,674
n/a
n/a

Maritime mBanking

20,348
n/a
n/a

Maritime mBanking

26,691
n/a
n/a

Maritime mBanking

47,503
n/a
n/a

Maritime mBanking

47,391
n/a
n/a

Maritime mBanking

46,489
n/a
n/a

Maritime mBanking

54,575
n/a
n/a

Maritime mBanking

71,965
n/a
n/a

Maritime mBanking

57,514
n/a
n/a

VinID

363,428
n/a
n/a

VinID

364,442
n/a
n/a

VinID

330,395
n/a
n/a

VinID

330,527
n/a
n/a

VinID

290,948
n/a
n/a

VinID

335,745
n/a
n/a

VinID

234,992
n/a
n/a

VinID

242,555
n/a
n/a

Netflix

503,063
n/a
n/a

Netflix

702,467
n/a
n/a

Netflix

727,613
n/a
n/a

Netflix

719,110
n/a
n/a

Netflix

884,011
n/a
n/a

Netflix

914,052
n/a
n/a

Netflix

1,107,210
n/a
n/a

Netflix

1,335,366
n/a
n/a

Netflix

1,360,052
n/a
n/a

iQIYI

27,579
n/a
n/a

iQIYI

60,704
n/a
n/a

iQIYI

61,383
n/a
n/a

iQIYI

75,584
n/a
n/a

iQIYI

83,996
n/a
n/a

iQIYI

110,267
n/a
n/a

iQIYI

189,943
n/a
n/a

iQIYI

131,359
n/a
n/a

iQIYI

96,529
n/a
n/a

Clip.vn

29,955
n/a
n/a

Clip.vn

15,209
n/a
n/a

Clip.vn

13,209
n/a
n/a

Clip.vn

12,456
n/a
n/a

Clip.vn

11,736
n/a
n/a

Clip.vn

11,474
n/a
n/a

Clip.vn

16,054
n/a
n/a

Clip.vn

17,679
n/a
n/a

Clip.vn

12,847
n/a
n/a

iflix

2,237
n/a
n/a

iflix

2,212
n/a
n/a

iflix

2,025
n/a
n/a

iflix

1,893
n/a
n/a

iflix

1,845
n/a
n/a

iflix

1,860
n/a
n/a

iflix

2,862
n/a
n/a

iflix

2,297
n/a
n/a

iflix

1,342
n/a
n/a

FPTplay

308,556
n/a
n/a

FPTplay

320,934
n/a
n/a

FPTplay

304,123
n/a
n/a

FPTplay

292,759
n/a
n/a

FPTplay

277,846
n/a
n/a

FPTplay

286,095
n/a
n/a

FPTplay

331,240
n/a
n/a

FPTplay

249,310
n/a
n/a

FPTplay

228,265
n/a
n/a

DANET

1,584
n/a
n/a

DANET

1,575
n/a
n/a

DANET

1,518
n/a
n/a

DANET

1,621
n/a
n/a

DANET

1,730
n/a
n/a

DANET

2,651
n/a
n/a

DANET

2,325
n/a
n/a

DANET

2,315
n/a
n/a

Galaxy Play

16,303
n/a
n/a

Galaxy Play

21,493
n/a
n/a

Galaxy Play

15,806
n/a
n/a

Galaxy Play

18,916
n/a
n/a

Galaxy Play

43,685
n/a
n/a

Galaxy Play

72,364
n/a
n/a

Galaxy Play

87,576
n/a
n/a

Galaxy Play

65,971
n/a
n/a

Galaxy Play

77,785
n/a
n/a

WeTV

19,443
n/a
n/a

WeTV

26,815
n/a
n/a

WeTV

74,131
n/a
n/a

WeTV

71,255
n/a
n/a

WeTV

94,362
n/a
n/a

WeTV

105,311
n/a
n/a

WeTV

139,827
n/a
n/a

WeTV

109,021
n/a
n/a

WeTV

100,255
n/a
n/a

VieOn

6,832
n/a
n/a

VieOn

28,983
n/a
n/a

VieOn

37,408
n/a
n/a

VieOn

36,166
n/a
n/a

VieOn

58,016
n/a
n/a

VieOn

82,356
n/a
n/a

VieOn

171,472
n/a
n/a

VieOn

121,812
n/a
n/a

VieOn

99,593
n/a
n/a

Pops

33,330
n/a
n/a

Pops

47,708
n/a
n/a

Pops

73,118
n/a
n/a

Pops

85,545
n/a
n/a

Pops

108,748
n/a
n/a

Pops

132,521
n/a
n/a

Pops

146,004
n/a
n/a

Pops

86,826
n/a
n/a

Pops

99,936
n/a
n/a

UC Browser

2,070,287
n/a
n/a

UC Browser

1,773,475
n/a
n/a

UC Browser

1,576,787
n/a
n/a

UC Browser

1,097,731
n/a
n/a

UC Browser

859,721
n/a
n/a

UC Browser

884,274
n/a
n/a

UC Browser

1,051,688
n/a
n/a

UC Browser

873,727
n/a
n/a

UC Browser

843,349
n/a
n/a

Chrome

29,626,364
n/a
n/a

Chrome

30,647,337
n/a
n/a

Chrome

31,460,391
n/a
n/a

Chrome

32,686,048
n/a
n/a

Chrome

32,590,199
n/a
n/a

Chrome

33,532,380
n/a
n/a

Chrome

34,118,419
n/a
n/a

Chrome

34,869,338
n/a
n/a

Chrome

35,233,007
n/a
n/a

Opera

583,720
n/a
n/a

Opera

560,876
n/a
n/a

Opera

440,049
n/a
n/a

Opera

343,948
n/a
n/a

Opera

311,474
n/a
n/a

Opera

362,023
n/a
n/a

Opera

368,117
n/a
n/a

Opera

301,947
n/a
n/a

Opera

258,263
n/a
n/a

Opera mini

208,152
n/a
n/a

Opera mini

163,124
n/a
n/a

Opera mini

129,867
n/a
n/a

Opera mini

103,144
n/a
n/a

Opera mini

93,690
n/a
n/a

Opera mini

101,699
n/a
n/a

Opera mini

92,970
n/a
n/a

Opera mini

72,236
n/a
n/a

Opera mini

85,604
n/a
n/a

Cốc Cốc

1,628,923
n/a
n/a

Cốc Cốc

1,427,663
n/a
n/a

Cốc Cốc

1,448,845
n/a
n/a

Cốc Cốc

1,144,689
n/a
n/a

Cốc Cốc

1,296,283
n/a
n/a

Cốc Cốc

1,203,352
n/a
n/a

Cốc Cốc

1,094,941
n/a
n/a

Cốc Cốc

973,828
n/a
n/a

Cốc Cốc

934,780
n/a
n/a

Opera Touch

3,094
n/a
n/a

Opera Touch

3,443
n/a
n/a

Opera Touch

3,512
n/a
n/a

Opera Touch

3,743
n/a
n/a

Opera Touch

4,035
n/a
n/a

Opera Touch

5,601
n/a
n/a

Opera Touch

10,837
n/a
n/a

Opera Touch

12,125
n/a
n/a

Opera Touch

9,044
n/a
n/a

Cashbag

4,366
n/a
n/a

Cashbag

6,609
n/a
n/a

Cashbag

7,392
n/a
n/a

Cashbag

6,818
n/a
n/a

Cashbag

6,421
n/a
n/a

Cashbag

6,523
n/a
n/a

Cashbag

6,100
n/a
n/a

Cashbag

5,672
n/a
n/a

Cashbag

4,786
n/a
n/a

Shopiness

6,148
n/a
n/a

Shopiness

7,113
n/a
n/a

Shopiness

5,569
n/a
n/a

Shopiness

6,513
n/a
n/a

Shopiness

7,723
n/a
n/a

Shopiness

8,573
n/a
n/a

Shopiness

7,906
n/a
n/a

Shopiness

8,571
n/a
n/a

Shopiness

6,508
n/a
n/a

Facebook

43,615,610
n/a
n/a

Facebook

45,248,111
n/a
n/a

Facebook

47,056,322
n/a
n/a

Facebook

50,208,133
n/a
n/a

Facebook

52,586,603
n/a
n/a

Facebook

54,492,065
n/a
n/a

Facebook

56,021,622
n/a
n/a

Facebook

57,938,778
n/a
n/a

Facebook

59,175,513
n/a
n/a

Messenger

27,838,094
n/a
n/a

Messenger

28,938,031
n/a
n/a

Messenger

29,547,416
n/a
n/a

Messenger

31,946,653
n/a
n/a

Messenger

32,940,803
n/a
n/a

Messenger

33,714,996
n/a
n/a

Messenger

36,052,521
n/a
n/a

Messenger

37,681,875
n/a
n/a

Messenger

38,826,615
n/a
n/a

Skype

1,352,288
n/a
n/a

Skype

1,254,940
n/a
n/a

Skype

979,357
n/a
n/a

Skype

958,746
n/a
n/a

Skype

802,612
n/a
n/a

Skype

762,339
n/a
n/a

Skype

795,577
n/a
n/a

Skype

678,899
n/a
n/a

Skype

605,137
n/a
n/a

Viber

4,308,304
n/a
n/a

Viber

4,295,164
n/a
n/a

Viber

4,192,019
n/a
n/a

Viber

4,700,580
n/a
n/a

Viber

4,341,763
n/a
n/a

Viber

3,970,660
n/a
n/a

Viber

3,591,957
n/a
n/a

Viber

3,285,849
n/a
n/a

Viber

3,045,510
n/a
n/a

Line

685,179
n/a
n/a

Line

667,325
n/a
n/a

Line

602,621
n/a
n/a

Line

601,136
n/a
n/a

Line

522,646
n/a
n/a

Line

493,434
n/a
n/a

Line

601,185
n/a
n/a

Line

555,658
n/a
n/a

Line

503,448
n/a
n/a

Telegram

940,512
n/a
n/a

Telegram

1,195,705
n/a
n/a

Telegram

1,610,779
n/a
n/a

Telegram

2,092,210
n/a
n/a

Telegram

2,400,863
n/a
n/a

Telegram

2,918,312
n/a
n/a

Telegram

3,595,087
n/a
n/a

Telegram

4,261,844
n/a
n/a

Telegram

4,780,214
n/a
n/a

Zalo

36,237,221
n/a
n/a

Zalo

39,414,338
n/a
n/a

Zalo

42,260,056
n/a
n/a

Zalo

47,256,212
n/a
n/a

Zalo

49,675,083
n/a
n/a

Zalo

51,456,242
n/a
n/a

Zalo

55,779,586
n/a
n/a

Zalo

60,930,457
n/a
n/a

Zalo

63,307,523
n/a
n/a

Tiktok

3,329,885
n/a
n/a

Tiktok

4,781,254
n/a
n/a

Tiktok

5,126,771
n/a
n/a

Tiktok

5,882,627
n/a
n/a

Tiktok

6,927,288
n/a
n/a

Tiktok

7,964,538
n/a
n/a

Tiktok

10,702,986
n/a
n/a

Tiktok

12,751,122
n/a
n/a

Tiktok

13,236,465
n/a
n/a

TripAdvisor

43,067
n/a
n/a

TripAdvisor

12,713
n/a
n/a

TripAdvisor

12,186
n/a
n/a

TripAdvisor

11,882
n/a
n/a

TripAdvisor

11,476
n/a
n/a

TripAdvisor

11,208
n/a
n/a

TripAdvisor

10,525
n/a
n/a

TripAdvisor

10,110
n/a
n/a

TripAdvisor

9,715
n/a
n/a

Booking.com

146,601
n/a
n/a

Booking.com

98,274
n/a
n/a

Booking.com

67,969
n/a
n/a

Booking.com

69,469
n/a
n/a

Booking.com

55,376
n/a
n/a

Booking.com

54,471
n/a
n/a

Booking.com

35,726
n/a
n/a

Booking.com

34,751
n/a
n/a

Booking.com

44,765
n/a
n/a

Agoda

148,717
n/a
n/a

Agoda

92,455
n/a
n/a

Agoda

94,331
n/a
n/a

Agoda

91,336
n/a
n/a

Agoda

80,297
n/a
n/a

Agoda

68,133
n/a
n/a

Agoda

47,653
n/a
n/a

Agoda

44,723
n/a
n/a

Agoda

59,547
n/a
n/a

Traveloka

108,804
n/a
n/a

Traveloka

82,623
n/a
n/a

Traveloka

85,870
n/a
n/a

Traveloka

82,613
n/a
n/a

Traveloka

75,543
n/a
n/a

Traveloka

76,678
n/a
n/a

Traveloka

64,045
n/a
n/a

Traveloka

61,832
n/a
n/a

Traveloka

92,594
n/a
n/a

Mytour.vn

10,701
n/a
n/a

Mytour.vn

9,114
n/a
n/a

Mytour.vn

9,633
n/a
n/a

Mytour.vn

12,120
n/a
n/a

Mytour.vn

11,882
n/a
n/a

Mytour.vn

12,697
n/a
n/a

Mytour.vn

10,146
n/a
n/a

Mytour.vn

11,716
n/a
n/a

Mytour.vn

15,801
n/a
n/a

Luxstay

10,532
n/a
n/a

Luxstay

9,357
n/a
n/a

Luxstay

8,812
n/a
n/a

Luxstay

8,224
n/a
n/a

Luxstay

7,802
n/a
n/a

Luxstay

7,726
n/a
n/a

Luxstay

7,078
n/a
n/a

Luxstay

6,978
n/a
n/a

Luxstay

5,772
n/a
n/a

Dinogo

3,393
n/a
n/a

Dinogo

2,599
n/a
n/a

Dinogo

2,959
n/a
n/a

Dinogo

4,649
n/a
n/a

Dinogo

5,473
n/a
n/a

Dinogo

4,812
n/a
n/a

Dinogo

3,952
n/a
n/a

Dinogo

3,348
n/a
n/a

Dinogo

3,630
n/a
n/a

Mobile Legends: Bang Bang

287,917
n/a
n/a

Mobile Legends: Bang Bang

268,266
n/a
n/a

Mobile Legends: Bang Bang

320,808
n/a
n/a

Mobile Legends: Bang Bang

274,464
n/a
n/a

Mobile Legends: Bang Bang

268,589
n/a
n/a

Mobile Legends: Bang Bang

244,488
n/a
n/a

Mobile Legends: Bang Bang

432,907
n/a
n/a

Mobile Legends: Bang Bang

319,169
n/a
n/a

Mobile Legends: Bang