Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Deferred deep linking

Tháng Tư 05, 2022

Deferred deep linking

Deferred deep linking là một dạng deep linking dẫn người dùng nhấp vào quảng cáo (paid hoặc owned) đến một trang cụ thể bên trong ứng dụng mà họ chưa cài đặt.

Deferred deep linking: Cách tối ưu để hướng người dùng mới từ quảng cáo đến ứng dụng

Deferred deep linking đảm bảo rằng khi người dùng truy cập cửa hàng ứng dụng, tải app và khởi chạy, họ sẽ đến nơi phù hợp nhất bên trong app.

Nếu không có deferred deep linking, quá trình sẽ bị phá vỡ.

Deferred deep linking cung cấp trải nghiệm theo ngữ cảnh nhất quán cho người dùng mới và giúp tối ưu hóa các chiến dịch tiếp cận người dùng mới.

Để làm rõ hơn, sự khác biệt giữa deferred deep linking và deep linking là nếu người dùng đã cài đặt ứng dụng đó hay chưa.

Deep linking được sử dụng để tương tác lại (re-engaging) với người dùng đã cài đặt app.