Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Brand Strategy

Tháng Năm 07, 2022

Brand Strategy (Chiến lược thương hiệu)

Công ty của bạn dự định thông báo về một dịch vụ hoặc sản phẩm như thế nào, vào thời điểm nào? Những câu hỏi này cung cấp cho doanh nghiệp các mục tiêu. Những mục tiêu này được đáp ứng bằng cách sử dụng một chiến lược thương hiệu đã định sẵn. Thương hiệu mạnh là thương hiệu đáp ứng được mục tiêu bằng cách sử dụng các chiến lược xây dựng thương hiệu rõ ràng và ngắn gọn. Kết quả của một chiến lược xây dựng thương hiệu xuất sắc là giá trị thương hiệu, từ đó chuyển thành nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm và số tiền họ sẵn sàng chi cho sản phẩm đó.