Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Brand Experience

Tháng Năm 07, 2022

Brand Experience (Trải nghiệm thương hiệu)

Hình ảnh in sâu vào tâm trí của những người tiếp xúc với một công ty được gọi là trải nghiệm thương hiệu. Có hai dạng trải nghiệm cơ bản được tạo ra trong tâm trí các bên liên quan: không kiểm soát và có kiểm soát. Môi trường không kiểm soát bao gồm các bình luận từ social media và giao tiếp bằng lời nói từ khách hàng này sang khách hàng khác. Một số trải nghiệm được kiểm soát tồn tại trên các trang web, thông qua quảng cáo, từ việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ và môi trường bán lẻ.