Tiếng ViệtTiếng Việt
FAQ
MON - FRI : 09:00 AM-18:00 PM

Brand awareness objective

Tháng Tư 26, 2022

Brand awareness objective (Mục tiêu nhận diện thương hiệu): Mục tiêu nhận diện thương hiệu là một mục tiêu tối ưu hóa chiến dịch để hiển thị quảng cáo của bạn cho những người có nhiều khả năng chú ý đến quảng cáo nhất.

Mục tiêu nhận diện thương hiệu tương thích với reach và frequency buying. Khi kết hợp với nhau, chiến dịch của bạn sẽ tối ưu hóa reach đầu tiên và tiếp theo đó là nhận diện thương hiệu để quảng cáo hiển thị đến những người có khả năng quan tâm.